Kontakt

Stowarzyszenie Dolina Karpia

ul. Rynek 2

32-640 Zator

tel/fax: 33/ 841 05 84

e-mail: biuro@dolinakarpia.org

Biuro czynne w godz. 08:00 - 16:00

 

Anna Świątek - Dyrektor Biura (tel. +48 791 934 343, (e-mail: dyrektor@dolinakarpia.org)

Grażyna Bałys-Diprose - Specjalista ds. projektów (e-mail: projekty@dolinakarpia.org)

Gabriela Niemiec - Specjalista ds. finansowych (e-mail: finanse@dolinakarpia.org)

Kamil Olejczyk - Specjalista ds. wdrażania i monitoringu (e-mail: dotacje@dolinakarpia.org)

Agnieszka Gołąb - Specjalista ds. promocji i informacji, Specjalista ds. wdrażania i monitoringu (e-mail: dotacje@dolinakarpia.org)

                                                                     

Pracownicy Stowarzyszenia Dolina Karpia udzielają bezpłatnych porad potencjalnym beneficjentom w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz PO „RiM” na lata 2014-2020 oraz na wszystkich etapach przygotowania dokumentacji konkursowej (doradztwo w zakresie wypełniania wniosku
o przyznanie pomocy, omówienia biznesplanu, przygotowania niezbędnych załączników, realizacji projektu, przygotowania wniosku o płatność, rozliczenia i monitoringu projektu).

 

Informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Dolina Karpia:

Anna Świątek – Dyrektor biura.

Agnieszka Gołąb – Specjalista ds. wdrażania i monitoringu, specjalista ds. promocji i informacji.

Kamil Olejczyk – Specjalista ds. wdrażania i monitoringu.

 

Informacje udzielane są w siedzibie biura Stowarzyszenia Dolina Karpia (Zator, ul Rynek 2) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, mailowo (biuro@dolinakarpia.org) bądź telefonicznie po numerem telefonu: 33/84 10 584.

Zakres doradztwa jest ewidencjonowany. Osoba, której go udzielono na Karcie doradztwa wpisuje następujące dane:

  • imię i nazwisko/ nazwa beneficjenta,
  • sektor (publiczny, społeczny, gospodarczy, rybacki, grupa defaworyzowana),
  • adres/siedziba beneficjenta, telefon/e-mail,
  • nabór w ramach, którego udzielono doradztwa,
  • przedsięwzięcie w ramach, którego planowane jest złożenie wniosku,
  • planowany zakres operacji/nr zawartej umowy,
  • data udzielonego doradztwa,
  • podpis korzystającego z doradztwa.

Składając podpis osoba korzystająca z doradztwa wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie doradztwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późń.zm.).

   

* - pola wymagane